แม่แบบ: เติมตัวอักษรภาษาอังกฤษที่หายไปลงในช่องว่างแบบแนวตั้ง

T
E1998523
เติมศัพท์ตัวพิมพ์เล็กลงในช่องว่าง ไม่เกิน 6 ตัวอักษร (ตัวเลือกคำตอบอยู่บน)
ออกแบบ
T
E1651989
เติมตัวอักษรพิมพ์เล็กตรงกลางทั้งหมดที่หายไป มีเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E1565957
เติมตัวอักษรพิมพ์เล็กด้านหน้าทั้งหมดที่หายไป แสดงคำอ่านและความหมาย
ออกแบบ
T
E1624937
เติมสระตัวพิมพ์เล็กที่หายไป แสดงความหมาย
ออกแบบ
T
E1296954
เติมตัวอักษรพิมพ์เล็กที่หายไป แสดงคำอ่านและความหมาย
ออกแบบ
T
E1129862
เติมตัวอักษรพิมพ์เล็กด้านหน้าและหลัง มีเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E1768569
เติมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ด้านหลังคำศัพท์ มีเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ

แบบฝึกหัดเติมตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หายไป แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ
รูปแบบที่ 1 เติมลงในช่องว่างที่เป็นรูปแบบขีดเส้นใต้ ในตำแหน่งต่างๆของตัวอักษร คือ ด้านหน้า,ด้านหลัง,ด้านหน้าและด้านหลัง,ตรงกลาง,ด้านหลังทั้งหมด,ด้านหน้าทั้งหมด,เติมสระและเติมพยัญชนะ
รูปแบบที่ 2 นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากตัวเลือกคำตอบที่กำหนดให้มาเติมลงในช่องว่างให้ตรงกับรูปภาพ