แม่แบบ: เรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษที่สลับที่กันให้เป็นคำศัพท์ที่สะกดถูกต้อง

T
E7325875
เรียงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ใหม่ ให้ได้คำศัพท์ที่ถูกต้อง
ออกแบบ
T
E7349666
เรียงตัวอักษรพิมพ์เล็กใหม่ ให้ได้คำศัพท์ที่ถูกต้อง
ออกแบบ

แบบฝึกหัดต้องจัดเรียงใหม่ ของตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่สลับตำแหน่งกันอยู่ ให้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ที่สะกดถูกต้อง ซึ่งคำตอบของแบบฝึกหัดนี้จะคงเหลือไว้ให้เฉพาะตัวอักษรตัวแรกของคำศัพท์เท่านั้น เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาคำตอบ