แม่แบบ: โยงเส้นจับคู่ภาษาอังกฤษ รูปแบบ 3 คอลัมน์

T
E5367465
โยงเส้นจับคู่ (ความหมาย คำอ่าน คำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ )
ออกแบบ
T
E5234199
โยงเส้นจับคู่ (คำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ คำอ่าน ความหมาย )
ออกแบบ
T
E5928428
โยงเส้นจับคู่ (ความหมาย รูปภาพ คำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่)
ออกแบบ
T
E5735275
โยงเส้นจับคู่ (คำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ รูปภาพ ความหมาย)
ออกแบบ
T
E5149365
โยงเส้นจับคู่ (ความหมาย คำอ่าน คำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก )
ออกแบบ
T
E5877895
โยงเส้นจับคู่ (คำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก รูปภาพ ความหมาย)
ออกแบบ

แบบฝึกหัดโยงเส้นจับคู่ระหว่าง รูปภาพประกอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านภาษาไทย และความหมาย มาจัดเป็นเป็น 3 คอลัมน์ คือด้านซ้าย ตรงกลาง และด้านขวาสลับตำแหน่งเปลี่ยนกันไป