แม่แบบ: เติมตัวอักษรภาษาอังกฤษลงในช่องว่างที่หายไปแบบแนวนอน

T
E10676434
เติมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ มีเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10566226
เติมตัวอักษรพิมพ์เล็ก แสดงความหมาย
ออกแบบ
T
E10484538
เติมตัวอักษรพิมพ์เล็ก มีเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10796283
เติมตัวพิมพ์ใหญ่ตรงกลางที่หายไป แสดงความหมาย
ออกแบบ
T
E10568891
เติมตัวพิมพ์ใหญ่ตรงกลางที่หายไป มีเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10943892
เติมตัวพิมพ์เล็กตรงกลางที่หายไป แสดงความหมาย
ออกแบบ
T
E10856897
เติมตัวพิมพ์เล็กตรงกลางที่หายไป มีเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10114833
เติมตัวอักษรที่หายไปทั้งหมดให้เป็นคำศัพท์ที่ถูกต้อง แสดงความหมาย
ออกแบบ
T
E10493966
เติมตัวอักษรที่หายไปทั้งหมดให้เป็นคำศัพท์ที่ถูกต้อง
ออกแบบ
T
E10259117
เติมตัวพิมพ์ใหญ่ด้านหลังที่หายไปทั้งหมด แสดงความหมาย
ออกแบบ
T
E10982743
เติมตัวพิมพ์ใหญ่ด้านหลังที่หายไปทั้งหมด แสดงเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10779156
เติมตัวพิมพ์เล็กด้านหลังที่หายไปทั้งหมด แสดงความหมาย
ออกแบบ
T
E10224959
เติมตัวพิมพ์เล็กด้านหลังที่หายไปทั้งหมด แสดงเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10939613
เติมสระตัวพิมพ์ใหญ่ แสดงความหมาย
ออกแบบ
T
E10851182
เติมสระตัวพิมพ์ใหญ๋ มีเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10997178
เติมสระตัวพิมพ์เล็ก มีความหมาย
ออกแบบ
T
E10897984
เติมสระตัวพิมพ์เล็ก มีเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10424621
เติมตัวพิมพ์ใหญ่ด้านหน้าที่หายไปทั้งหมด แสดงความหมาย
ออกแบบ
T
E10794438
เติมตัวพิมพ์ใหญ่ด้านหน้าที่หายไปทั้งหมด แสดงเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10179246
เติมตัวพิมพ์เล็กด้านหน้าที่หายไปทั้งหมด แสดงความหมาย
ออกแบบ
T
E10596987
เติมตัวพิมพ์เล็กด้านหน้าที่หายไปทั้งหมด แสดงเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10641236
เติมพยัญชนะตัวพิมพ์ใหญ่ แสดงความหมาย
ออกแบบ
T
E10771154
เติมพยัญชนะตัวพิมพ์ใหญ่ มีเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10887427
เติมพยัญชนะตัวพิมพ์เล็ก แสดงความหมาย
ออกแบบ
T
E10244911
เติมพยัญชนะตัวพิมพ์เล็ก มีเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10929456
เติมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ด้านหน้าและหลังของคำศัพท์ที่หายไป  แสดงความหมาย
ออกแบบ
T
E10815267
เติมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ด้านหน้าและหลังของคำศัพท์ที่หายไป  แสดงเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10664794
เติมตัวอักษรพิมพ์เล็กด้านหน้าและหลังของคำศัพท์ที่หายไป  แสดงความหมาย
ออกแบบ
T
E10666674
เติมตัวอักษรพิมพ์เล็กด้านหน้าและหลังของคำศัพท์ที่หายไป  แสดงเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10881169
เติมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ด้านหลังของคำศัพท์ที่หายไป แสดงเฉพาะความหมาย
ออกแบบ
T
E10517494
เติมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ด้านหลังของคำศัพท์ที่หายไป แสดงเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10965494
เติมตัวอักษรพิมพ์เล็กด้านหลังของคำศัพท์ที่หายไป แสดงความหมาย
ออกแบบ
T
E10965685
เติมตัวอักษรพิมพ์เล็กด้านหลังของคำศัพท์ที่หายไป  แสดงเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10582992
เติมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ด้านหน้าของคำศัพท์ที่หายไป แสดงความหมาย
ออกแบบ
T
E10211124
เติมตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ด้านหน้าของคำศัพท์ที่หายไป แสดงเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10374449
เติมตัวอักษรพิมพ์เล็กด้านหน้าของคำศัพท์ที่หายไป แสดงความหมาย
ออกแบบ
T
E10533612
เติมตัวอักษรพิมพ์เล็กด้านหน้าของคำศัพท์ที่หายไป  แสดงเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10781242
คัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กตามรอยเส้นประ แสดงเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10585974
คัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตามรอยเส้นประ แสดงความหมาย
ออกแบบ
T
E10183499
คัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตามรอยเส้นประ แสดงเฉพาะคำศัพท์
ออกแบบ
T
E10976711
คัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กตามรอยเส้นประ แสดงความหมาย
ออกแบบ

แบบฝึกหัดเติมตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หายไป ลงในช่องว่างที่เป็นรูปแบบขีดเส้นใต้ ในลักษณะแนวนอน มี 2 คอลัมน์ ตัวอักษรในตำแหน่งที่หายไปคือด้านหน้า,ด้านหลัง,ด้านหน้าและด้านหลัง,ตรงกลาง,ด้านหลังทั้งหมด,ด้านหน้าทั้งหมด,เติมสระและเติมพยัญชนะ