แม่แบบ: โยงเส้นจับคู่ภาษาอังกฤษรูปแบบ 2 คอลัมน์

T
E4146338
โยงเส้นจับคู่ คำอ่านกับคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่
ออกแบบ
T
E4941617
โยงเส้นจับคู่ คำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่กับความหมาย
ออกแบบ
T
E4564689
โยงเส้นจับคู่ คำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่กับคำอ่าน
ออกแบบ
T
E4236496
โยงเส้นจับคู่ คำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่กับรูปภาพ
ออกแบบ
T
E4277378
โยงเส้นจับคู่ รูปภาพกับคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่
ออกแบบ
T
E4352494
โยงเส้นจับคู่ รูปภาพกับคำอ่าน
ออกแบบ
T
E4856799
โยงเส้นจับคู่ รูปภาพกับเงา (6 รูป)
ออกแบบ
T
E4998383
โยงเส้นจับคู่ คำศัพท์ตัวพิมพ์เล็กกับความหมาย
ออกแบบ
T
E4675977
โยงเส้นจับคู่ คำอ่านกับคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก
ออกแบบ
T
E4743172
โยงเส้นจับคู่ รูปภาพกับความหมาย
ออกแบบ
T
E4529911
โยงเส้นจับคู่ รูปภาพเหมือนกัน ( 6 รูป)
ออกแบบ
T
E4293223
โยงเส้นจับคู่ รูปภาพกับคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก
ออกแบบ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษโยงเส้นจับคู่ โดยการนำเอาส่วนประกอบของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคือ รูปภาพประกอบ คำศัพท์ คำอ่านภาษาไทย และความหมาย มาจัดเป็นเป็น 2 คอลัมน์ ซ้ายและขวาสลับตำแหน่งเปลี่ยนกันไป เพิ่มเติมสำหรับชั้นอนุบาล โดยการจับคู่ระหว่างรูปภาพจริง และเงาของภาพ