แม่แบบ: เลือกคำตอบจากตัวเลือก a b c d ให้ตรงกับรูปภาพที่กำหนดให้

T
E11799263
เลือกคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ให้ตรงกับรูปภาพ มี 9 คำ 4 ตัวเลือก
ออกแบบ
T
E11991192
เลือกคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ให้ตรงกับรูปภาพ มี 9 คำ 3 ตัวเลือก
ออกแบบ
T
E11685454
เลือกคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ให้ตรงกับรูปภาพ มี 12 คำ 4 ตัวเลือก
ออกแบบ
T
E11973898
เลือกคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ให้ตรงกับรูปภาพ มี 12 คำ 3 ตัวเลือก
ออกแบบ
T
E11856829
เลือกคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็กให้ตรงกับรูปภาพ มี 9 คำ 3 ตัวเลือก
ออกแบบ
T
E11434367
เลือกคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็กให้ตรงกับรูปภาพ มี 12 คำ 4 ตัวเลือก
ออกแบบ
T
E11626762
เลือกคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็กให้ตรงกับรูปภาพ มี 9 คำ 4 ตัวเลือก
ออกแบบ
T
E11259315
เลือกคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็กให้ตรงกับรูปภาพ มี 12 คำ 3 ตัวเลือก
ออกแบบ

แบบฝึกหัดในรูปแบบของแบบทดสอบ ใช้รูปภาพเป็นคำโจทย์คำถาม แล้วให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องจากตัวเลือก a,b,c,d ที่กำหนดให้