นโยบายการลบข้อมูล


เรารวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการและเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยและความคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมในการจัดการดูแลข้อมูลของคุณที่เราทำการเก็บรวบรวมไว้

โดยปกติแล้วเราจะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ที่คุณให้ไว้แก่เราภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับการประมวลผลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดการลบข้อมูลมีดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่คุณเป็นผู้กรอกเข้ามา (เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ฯลฯ) จะถูกเก็บไว้เพื่อการประมวลผลข้อมูลในระบบของเรา

1.2 ในกรณีที่คุณต้องการให้ลบบัญชีผู้ใช้ของคุณ หลังจากเราดำเนินการลบบัญชีตามคำขอของคุณแล้ว เราจะทำการประมวลผลข้อมูลของคุณ และจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและนโยบายของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
- เพื่อตอบข้อสงสัยหรือแก้ปัญหาที่คุณอาจแจ้งเข้ามาในภายหลัง
- เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเรียบร้อย และความสมบูรณ์ของบริการ
- เพื่อระงับข้อพิพาทหรือตรวจสอบค่าบริการคงค้าง
- เพื่อตรวจสอบและยับยั้งการใช้บริการของเราในทางที่ผิด

1.3 เราอาจจะยังคงเก็บรักษาข้อมูลของงานที่ระบบเป็นผู้สร้างขึ้นในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (เช่น รหัสลูกค้า รหัสออเดอร์ เป็นต้น) หลังจากพ้นระยะเวลาการจัดเก็บที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและนโยบายของเรา