ออกแบบเนื้อหาชุด (ยานพาหนะประเภท 2-3 ล้อ)

สร้างแบบฝึกหัดง่ายๆ ด้วยการออกแบบ
เนื้อหาชุด:ยานพาหนะประเภท 2-3 ล้อ

T-CODE: E6113327
เลือกรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก (มี 10 คำ 5 ตัวเลือก)

รายละเอียด
-แม่แบบฟรี
-รองรับ 1-999 ตัวอักษร
กำลังดำเนินการ