ออกแบบเนื้อหาชุด (คำศัพท์ที่แปลว่า "ฉลาด")

สร้างแบบฝึกหัดง่ายๆ ด้วยการออกแบบ
เนื้อหาชุด:คำศัพท์ที่แปลว่า "ฉลาด"