ออกแบบเนื้อหาชุด (อุปกรณ์เย็บ ปัก ถัก ร้อย)

สร้างแบบฝึกหัดง่ายๆ ด้วยการออกแบบ
เนื้อหาชุด:อุปกรณ์เย็บ ปัก ถัก ร้อย

T-CODE: E6113327
เลือกรูปภาพให้ตรงกับคำศัพท์ตัวพิมพ์เล็ก (มี 10 คำ 5 ตัวเลือก)