ออกแบบเนื้อหาชุด (สำนวนขึ้นต้นด้วย put)

สร้างแบบฝึกหัดง่ายๆ ด้วยการออกแบบ
เนื้อหาชุด:สำนวนขึ้นต้นด้วย put