แม่แบบ: เติมคำศัพท์ต่อท้ายประโยคให้ตรงกับภาพ

T
E8999778
เติมศัพท์ต่อจากประโยค (ถาม-ตอบ อาชีพ)
ออกแบบ
T
E8265114
เติมศัพท์ต่อจากประโยค (ถาม-ตอบ ชื่นชอบสี)
ออกแบบ
T
E8972694
เติมศัพท์ต่อจากประโยค (ถาม-ตอบ สิ่งของ)
ออกแบบ
T
E8988232
เติมศัพท์ต่อจากประโยค (ถาม-ตอบ ผลไม้)
ออกแบบ
T
E8364914
เติมศัพท์ต่อจากประโยค (ถาม-ตอบ สัตว์)
ออกแบบ
T
E8538997
เติมศัพท์ต่อจากประโยค (ถาม-ตอบ สีที่ชอบ)
ออกแบบ
T
E8632254
เติมศัพท์ต่อจากประโยค (ถาม-ตอบ อาหารที่ชอบ)
ออกแบบ
T
E8379223
เติมศัพท์ต่อจากประโยค (ถาม-ตอบ อาหาร)
ออกแบบ
T
E8594615
เติมศัพท์ต่อจากประโยค (ถาม-ตอบ สัญชาติ)
ออกแบบ
T
E8614248
เติมศัพท์ต่อจากประโยค (ถาม-ตอบ ทำงาน สถานที่)
ออกแบบ
T
E8476837
เติมศัพท์ต่อจากประโยค (ถาม-ตอบ มาจากประเทศ)
ออกแบบ
T
E8842488
เติมศัพท์ต่อจากประโยค (ถาม-ตอบ ประเทศ)
ออกแบบ
T
E8698123
เติมศัพท์ต่อจากประโยค (ถาม-ตอบ an นำหน้า)
ออกแบบ
T
E8583657
เติมศัพท์ต่อจากประโยค (ถาม-ตอบ สิ่งของ)
ออกแบบ
T
E8384793
เติมศัพท์ต่อจากประโยค (ถาม-ตอบ กีฬา)
ออกแบบ
T
E8498535
เติมศัพท์ต่อจากประโยค (ถาม-ตอบ สี)
ออกแบบ
T
E8361496
เติมศัพท์ต่อจากประโยค (ถาม-ตอบ อาชีพ)
ออกแบบ
T
E8912241
เติมศัพท์ต่อจากประโยค (ถาม-ตอบ สถานที่)
ออกแบบ
T
E8942191
เติมศัพท์ต่อจากประโยค (ถาม-ตอบ สิ่งของ)
ออกแบบ

แบบฝึกหัดในรูปแบบของประโยคสนทนา ถามและตอบเกี่ยวกับรูปภาพ โดยประโยคแรกเป็นประโยคคำถาม ประโยคที่ 2 เป็นประโยคตอบรับ มีช่องว่างไว้ให้เขียนเติม โดยพิจารณาจากรูปภาพประกอบคำศัพท์ที่อยู่ในกรอบ