แม่แบบ: แบบทดสอบเลือกคำตอบจากตัวเลือก 1 2 3 4 ที่กำหนดให้

T
E3889924
หาคำอ่านภาษาไทย ของคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ที่กำหนดให้
ออกแบบ
T
E3916966
หาคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่จากความหมายที่กำหนดให้
ออกแบบ
T
E3765345
หาความหมายของคำศัพท์ตัวพิมพ์ใหญ่ จากตัวเลือกที่กำหนดให้
ออกแบบ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในรูปแบบของแบบทดสอบ ที่มีโจทย์ถามเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ
คำศัพท์นี้มีความหมายตรงกับข้อใด
คำอ่านนี้มีความหมายตรงกับคำศัพท์ในข้อใด
ความหมายภาษาไทยนี้คือคำศัพท์ใด
โดยเลือกคำตอบได้จากตัวเลือกข้อ 1,2,3,4 ที่กำหนดให้ด้านล่าง