ออกแบบเนื้อหาชุด (สมาชิกครอบครัวที่เป็นชายหรือหญิง)

สร้างแบบฝึกหัดง่ายๆ ด้วยการออกแบบ
เนื้อหาชุด:สมาชิกครอบครัวที่เป็นชายหรือหญิง